Základná škola Holčíkovce 44 s elokovanou triedou v Novej Kelči

 

Výročná správa o činnosti Základnej školy v Holčíkovciach

v školskom roku 2005 – 2006

 

            Táto výročná správa bola vypracovaná podľa vyhlášky MŠ SR 9/2006 Z.z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

a)  Základné identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy:         Základná škola Holčíkovce 44 s elokovanou triedou v Novej Kelči

 

2. Adresa školy:        Holčíkovce 44, Prešovský kraj

 

3. Telefónne čísla:      057 4880288(89)(95), fax: 057 4880295

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: www.zsholcik.edu.sk, riaditel@zsholcik.edu.sk, sekretariat@zsholcik.edu.sk, skola@zsholcik.edu.sk

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Holčíkovce

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

                                 Mgr. Štefan Kajla – riaditeľ školy

                                 PaedDr. Mária Jakubová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

    Rada školy:           Predseda: Ing. Ján Cmár

                                 Členovia:

                                 Mgr. Takáčová Janka

                                 Mgr. Hadvabová Eva

                                 Hlavatá Mária

                                 Andrejčáková Renáta

                                 Homoľová Anna

                                 Fedor Slavomír

                                 Porvazník Juraj

                                 Zajac Milan

 

 

     Poradný orgán – pedagogická rada: všetci vyučujúci

 

 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Školský rok

2005 - 2006

Počet tried

 

Počet

ročníkov

Počet

žiakov

Priemerný počet

žiakov na triedu

1. stupeň

4

4

70

17,5

2. stupeň

5

5

110

22,0

Celkom

9

9

180

20,0

      Školský klub detí

 

Školský rok

2005 - 2006

Počet

oddelení

Počet detí v ŠKD

Počet vychovávateliek

Celkom

1

30

1

 

 

c)  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na stredné školy.

     

 

Dátum

zápisu

Počet

zapísaných

Počet rozhodnutí o odklade

začiatku povinnej školskej dochádzky

Predpokladaný počet

žiakov v 1. r. šk. r. 2006 - 2007

8. február 2006

17

2

15

 

 

Stredné školy

G

SPŠ

ZSŠ 5.r

ZSŠ 4.r.

ZSŠ 3.r.

OA

SOU 4.r.

SOU 3.r.

SPOLU

Prijatí žiaci

4

1

2

6

1

1

1

4

20

 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného vzdelania

 

Ročník

Počet žiakov

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Budú opakovať

1.

22

22

0

0

0

2.

18

18

0

0

0

3.

13

13

0

0

0

4.

17

15

1

0

1

Celkom za I. stupeň

70

68

1

0

1

5.

14

12

1

1

0

6.

24

21

2

0

1

7.

24

22

1

0

1

8.

29

29

0

0

0

9.

20

20

0

0

0

Celkom II. stupeň

110

103

4

1

2

Celkom za školu

180

171

5

1

3

 

      Znížený stupeň zo správania

 

Stupeň zo správania

I. stupeň

II. stupeň

2

0

0

3

0

0

4

0

0

 

 

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

Ročníky

Učebný plán pre 1. – 9. r. ZŠ č. 520/2003-41

1. – 4. r.

1. variant

5. – 9. r.

2. variant

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Počet zamestnancov

Pedagogickí

Ostatní

25

16

9

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

     V tomto školskom roku PVPZ (príprava vedúcich pedagogických zamestnancov) navštevuje 1 člen z pedagogického kolektívu.

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

   

Prezentácia

Názov podujatia

október 2005

Program v obci venovaný úcte k starším

máj 2006

Program v obci zameraný ku Dňu matiek

     

      Akcie školy:

      september – účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody

      december –   príchod a oslava Mikuláša

                           program venovaný vianočným sviatkom

      január -         lyžiarsky výcvikový kurz v Ždiari

                           klzisko s mantinelmi v areáli školy

      február -        karneval v škole

      marec -         plavecký výcvik pre žiakov 5.r.

      apríl -            vedomostná súťaž pre žiakov 4. a 6. r. so zameraním na environmentálnu

                           výchovu

      máj -             návšteva filmového predstavenia v okresnom meste

                           zapojenie žiakov do zberu odpadového papiera

      jún -              finále Škola hľadá superstar

                           ukážky práce polície a hasičského a záchranného zboru

                           vlastivedný zájazd žiakov 6., 8. a 9. r.

                           exkurzie žiakov 1., 3., 4., 5. a 7. r.

                          

      Účasť žiakov na súťažiach:

-         Stolný tenis

-         Futbal

-         Matematická olympiáda

-         Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

-         Geografická olympiáda

-         Európa v škole

-         Pytagoriáda

-         Matematický klokan

-         Max – korešpondenčná súťaž v matematike

-         Biblická súťaž

-         Štúrov Zvolen

-         Deň Zeme – Motýľ – výtvarná súťaž

-         Biologická olympiáda

-         Chemická olympiáda

-         Hviezdoslavov Kubín

-         Ja, oheň a čo ďalej – výtvarná súťaž

-         Regionálna výtvarná súťaž v ZŠ Továrne

 

                                                           Úspechy školy v školskom roku 2005-2006

      Okresné kolo súťaží:

 

Názov súťaže                         ročník             meno žiaka                             umiestnenie   pripravoval pedagóg

 

Matematická olympiáda       8.                     Cmárová Lenka                    1.                     Ing. Viera Cmárová

7.                    Homoľová Gabriela              3.                    

8.                    Hobľáková Silvia                     5. (úsp.)                                               

7.                    Andrejčák Ján                         5.(úsp.).          

                                     

Pytagoriáda                           4.                     Homoľa Juraj                        2.                     Mgr. Janka Takáčová

                                               7.                     Homoľová Gabriela                 5.(úsp.)            Ing. Viera Cmárová

8.                    Pandošová Veronika               5.(úsp.)                                                  

                                               8.                     Hobľáková Silvia                     7. (úsp.)                                                 

 

      Štúrov Zvolen                        6.                     Porvazníková Katarína –      2.                     PaedDr. Božena Dydňanská

 

     Európa v škole -                     6.                     Lukčová Anna                       3.                     Mgr.  Janka Takáčová

     výtvarná zložka

 

    Biologická olympiáda             8.                     Hobľáková Silvia                  2.                     Mgr. Peter Kovaľ

                                               8.                     Cmárová Lenka                      4. (úsp.)          

                                               6.                     Lukčová Martina                     6. (úsp.)

                                               6.                     Lukčová Anna                         10.(úsp.)

                                               8.                     Goffová Simona                        6. (úsp.)

                                                     6.                     Cmárová Katarína                   13.(úsp.)

 

         Stolný tenis                              8.                     Obešterová Miroslava         3.                     Mgr. Peter Kovaľ

                                                           8.                     Hobľaková Silvia                  3.

                                                           8.                     Pandošová Miroslava           3.

                                                           7.                     Homoľová Gabriela              3.

 Biblická olympiáda              4.                     Šatníková                              2.                     ThLic. Peter Tirpák           

                                                           4.                    Bálint                                      2.

                                               8.                     Makutová Anna                       5. (úsp.)

9.                    Homoľová Ivona                     5. (úsp.)

                                   9.                     Fedorová Lenka                      5. (úsp.)

 

Chemická olympiáda            9.                     Košár Maroš                            6. (úsp.)          Mgr. Peter Kovaľ

 

Geografická olympiáda        7.                     Andrejčák Ján                         5. (úsp.)           Mgr. Eva Hadvabová

                                               7.                     Homoľová  Gabriela                6. (úsp.)

                                               8.                     Cmárová Lenka                       10. (úsp.)

                                               8.                     Pandošová Veronika               13. (úsp.)

                                               5.                     Cicková Katarína                    17. (úsp.)

 

 

     

      Krajské kolo súťaže:

 

Biologická olympiáda           8.                     Hobľáková Silvia                  6.                     Mgr. Peter Kovaľ

     

 

     

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

9. máj 2006

Otvorená škola – oblasť športu 2006

19. jún 2006

Mobilné jazykové laboratórium

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

     Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku v tunajšej ZŠ nebola.

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

    Priestory školy sú z hľadiska priestorovosti zabezpečené pre všetkých žiakov. Môžem konštatovať, že tieto priestory by  sa mohli poskytnúť aj o štvrtinu viac žiakov.

Materiálno-technické podmienky sú na priemernej úrovni:

   - je potrebné doplniť PC učebňu ďalšími stolovými počítačmi

   - 1 PC  s tlačiarňou zabezpečiť pre prácu výchovného poradcu

   - 1 PC s tlačiarňou  zabezpečiť do zborovne pre prácu pedagógov

   - chemickú a fyzikálnu učebňu vybaviť novým nábytkom a stolmi pre žiakov a učiteľa

  

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to:

   1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov :

  

Obdobie

Normatív na 1 žiaka

IX. – XII. 2005

29 000 .- Sk

I. – VI. 2006

30 700 .-Sk

Priemer

29 850 .- Sk

 

   2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo  inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

 

Úhrada nákladov od:

Suma/obdobie

Rodičov na jedno dieťa v ŠKD

50 .-Sk/mesiac

Úradu práce a sociálnych vecí pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi na stravu

1 .-Sk/1 obed

Úradu práce a sociálnych vecí pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi na školské potreby

500.- Sk/1 polrok

Motivačný príspevok podľa dosiahnutého priemeru žiaka

f do 1,5 – 500.- Sk; pri zlepšení 0,5% - 200.- Sk

f do 2,5 – 300.- Sk/mesačne

Dopravné dochádzajúcim žiakom

podľa počtu dní  v škole

   3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

  

 

Obdobie

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy

IX. – XII. 2005

42 000.- Sk

I. – VI. 2006

85 920.-Sk

Spolu

127 920.- Sk

Čerpanie

70% odmena pre vedúcich záujmových útvarov;

30% je použitých na nákup a doplnenie materiálu v ZÚ

 

 

   4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít.

- V záujme rodičov a OÚ Nová Kelča je aby elokovaná trieda v tejto obci exitovala aj naďalej. Preto ako čiastočnú kompenzáciu za ochotu spolupracovať prispeli finančnou čiastkou 15 000.- Sk.

- Súčasťou finančných prostriedkov na originálne školské kompetencie v pôsobnosti obci sú aj kapitálové výdavky pre školu. Budova školy patrí ako majetok obci a obec dostáva prostredníctvom podielových daní na jej rekonštrukciu finančné prostriedky. V tomto školskom roku od obce Holčíkovce, ako od zriaďovateľa,  sme nedostali žiadne finančné prostriedky.

- Z objemu finančných prostriedkov z výnosu dane, ktoré obce dostanú sa 40% rozdeľuje obciam podľa počtu detí v školských zariadeniach – v našej škole je to ŠKD a ŠJ. Každé dieťa je určené koeficientom, ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu pripadá na dieťa. Podľa aktuálnych údajov, ktoré sú na ministerstve školstva k dispozícii hodnota 1 žiaka je 1 196 Sk. Žiak ŠKD má koeficient 5 a počet žiakov v tomto školskom zariadení bol 30. Suma zodpovedajúca po prepočítaní: 5 x 1 196 x 30 detí = 179 400 Sk. Na toto školské zariadenie, okrem zaplatenia miezd a odvodov pre vychovávateľku nebola poukázaná žiadna finančná čiastka.

V ŠJ je koeficient zariadenia na žiaka 2. Pri určovaní výnosu dane sa sleduje tzv. potenciálny stravník, ktorý je vlastne každý žiak ZŠ. Výpočet: 2 x 1 196 x 181 žiakov = 432 952 Sk. Takisto aj v tomto školskom zariadení okrem miezd a odvodov pre vedúcu ŠJ a 2 kuchárky neboli poukázané žiadne finančné prostriedky. Pričom elektrickú energiu a náklady na teplo pre ŠJ a ŠKD sme uhrádzali z pridelených normatívnych finančných prostriedkov na žiaka –

z rozpočtu školy.

 

   5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – neboli získané žiadne prostriedky.

n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.

- V rámci zaktivovania a skvalitnenia reálnej činnosti v športe na škole bol vypracovaný už horeuvedený projekt Otvorená škola – oblasť športu. Zatiaľ tento projekt nebol ešte vyhodnotený.

- Zapojili sme sa do projektu Škôl podporujúcich zdravie, ale na druhej strane nepodarilo sa nám splniť všetky kritéria pre nastúpenie na MD vyučujúcej.

- Každoročne vydávame školský časopis.

- Rekonštrukcia budovy pre neprijatie projektu, ktorý vypracoval zriaďovateľ sa neuskutočnila.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-         Oproti minulému školskému roku boli dosiahnuté oveľa lepšie umiestnenia v rámci okresu a kraja vo vedomostných súťažiach alebo olympiádach.

-         MONITOR 9 – žiaci 9. r. dosiahli v SJL lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer a v matematike sú ich vedomosti na úrovni priemeru.

-         100% úspešnosť prijatých žiakov na SŠ.

-         Aj naďalej je potrebné zdokonaľovať sa vo vyučovaní tzv. aktívneho učenia. Učiteľ by mal poskytnúť zdroje pre samostatnú prácu, zdroje, ktoré predstavujú podklad učebnej látky, ale vyžadujú aktívnu prácu pri ich spracúvaní, vyžadujú od žiaka myslenie, tvorivosť, hľadanie a nachádzanie odpovedí vlastnou cestou. Učiteľ musí byť pripravený tolerovať a akceptovať i rušivé, možno občas provokujúce otázky a správanie sa žiakov, ktoré sa v tvorivej , slobodnej atmosfére pravdepodobne objavia.

 

 

 

Holčíkovce 30. jún 2006                                                        Mgr. Štefan Kajla

                                                                                                   riaditeľ školy